Tipus de Contribucions

Es podran fer presentacions en diversos formats, com s'indica a continuació. Les propostes han d'especificar per quin format s'opta. El Comitè del Congrés pot negociar amb els ponents el format que hagin proposat.

 • Comunicacions individuals (20 minuts)

  Les comunicacions individuals permeten presentar contribucions originals sobre investigació, teoria i pràctica en relació amb la revitalització de llengües indígenes i minoritzades. Les propostes han d'indicar clarament la rellevància del tema de la comunicació en relació amb els objectius principals del Congrés.

  Un cop acceptades, les comunicacions individuals s'organitzaran en sessions de tres o quatre participants. Cadascun d'ells tindrà 20 minuts per exposar el contingut de la seva comunicació, després de cada intervenció es deixaran 10 minuts per a preguntes i comentaris.

 • Panells (90 minuts)

  El participants individuals o institucionals poden proposar un panell de presentacions sobre un tema específic; en aquest cas, cada participant n'oferirà una visió. Els panells han d'incloure un moderador, tres o quatre participants i un retrucant. Cada participant tindrà 20 minuts per fer la seva presentació; al final de la sessió, es dedicaran 15 minuts per a la intervenció del retrucant i 15 minuts més per a preguntes.

  Les propostes de panells han d'incloure informació de tots els participants i han d'indicar que s'ha contactat amb tots ells i que tots han confirmat que hi participarien. La persona que presenti la proposta serà l'única persona de contacte.

 • Taules rodones (60 minuts)

  El participants individuals o institucionals poden proposar d'organitzar una taula rodona sobre un contingut relacionat amb els temes del Congrés. Com en el cas dels panells, les taules rodones estaran coordinades per un organitzador/moderador i s'hi presentaran diferents perspectives del contingut proposat. En aquest cas, el temps d'intervenció de cada participant serà de 5-7 minuts. El gruix de la sessió es destinarà al diàleg entre participants i públic.

  Es recomana que cada participant conegui els treballs i els punts de vista de la resta, i poden intervenir per refutar-los o donar-los suport. D'aquesta manera, s'afavoreix un intercanvi ric i la possibilitat d'aprofundir en els temes amb rapidesa. Són eficients en termes de temps i inciten el públic a participar en el debat.

  Les propostes de taules rodones han d'incloure informació de tots els participants i han d'indicar que s'ha contactat amb tots ells i que tots han confirmat que hi participarien. La persona que presenti la proposta serà l'única persona de contacte.

 • Tallers interactius (60 minuts)

  En els tallers, els participants inverteixen un espai de temps breu a exposar un concepte, una teoria o un model pedagògic; el gruix de la sessió es dedica a la participació directa de tots els assistents. Els tallers s'organitzen per tractar un tema, el debat és informal i interactiu i els participants no fan una comunicació individual com a tal.